熊本県外国人サポートセンター総合トップへ熊本県外国人サポートセンター総合トップへ
熊本県外国人サポートセンター熊本県外国人サポートセンター
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

<Mga pamamaraan sa paglagi sa bansa>

最終更新日:
 

Q. Ano ang mga kinakailangan upang maisagawa ang renewal o pagbabago sa panahon ng paglagi sa bansa?

A.

Maaaring gawin ang mga pamamaraan para sa pagbabago sa panahon ng paglagi sa bansa kung nais ipagpatuloy ang mga gawain sa Japan sa kasalukuyang status of residence,. Tatlong buwan bago mag-expire ang kasalukuyang status of residence, maaaring gawin ang aplikasyon para sa pagbabago sa panahon ng paglagi sa bansa. Pakitingnan ang “Patnubay sa Change of Residence Status, at pagbabago ng Period of Stay” ng Ministry of Justice. 


“Patnubay sa Change of Residence Status, at pagbabago ng Period of Stay”, Ministry of Justice別ウィンドウで開きます(外部リンク)
Q. Kami ay mag-asawang dayuhan na naninirahan sa Japan. Isinilang ang aming anak. Ano ang mga pamamaraan na dapat naming gawin?

A.

Notis ng kapanganakan: sa tanggapan ng munisipyo

Isumite ang Notis ng kapanganakan sa tanggapan ng munisipyo sa loob ng 14 araw. Sa pagsumite ng nabanggit na notis, ipagkakaloob ang Residence Card bilang “Transitional Resident Due to Birth”, sa pook ng tirahan. (Mawawalan ng bisa ang Residence Card kapag hindi naisagawa ang aplikasyon para sa Status of Residence sa loob ng 30 araw.)

 

Aplikasyon para sa pasaporte: sa sariling emabahada sa Japan

Isumite sa emabahada na nasa Japan, na kinabibilangan ng nasyonalidad ng bata, ang “Notis ng kapanganakan” at “Aplikasyon sa pag-isyu ng pasaporte”. Maaari din na gawin ang aplikasyon para sa pasaporte pagkatapos gawin ang aplikasyon para sa Status of Residence.

 

Pagkuha ng Status of Residence: sa tanggapan ng Regional Immigration Control Bureau na kinabibilangan ng sariling tirahan

Kapag dayuhan ang ina at ama, ang nasyonalidad ng bata ay tulad din ng mga magulang, kung kaya kailangang isagawa ang aplikasyon sa pagkuha ng Status of Residence. Kailangang gawin ang aplikasyon na ito sa loob ng 30 araw mula sa araw ng kapanganakan sa tanggapan ng Regional Immigration Control Bureau na kinabibilangan ng sariling tirahan. Kapag aalis sa Japan sa loob ng 60 araw mula sa araw ng panganganak (maliban na lang kung balak umalis sa Japan pagkatapos tanggapin ang re-entry permit (nasasakop ang “deemed re-entry permit”)), hindi na kailangang gawin ang aplikasyon sa pagtanggap ng Status of Residence.

 

*Mga dokumentong kinakailangan sa pagtanggap ng Status of Residence:

 

・Application for Permission to Acquire Status of Residence

・Dokumentong maaaring magpatunay sa kapanganakan (Birth Registration Certificate, Maternal and Child Health Handbook, at iba pa)

・Kopya ng Residence Certificate na naglalaman ng lahat ng miyembro ng sambahayan kalakip ang bata.

・Orihinal na pasaporte ng bata (maaaring isumite sa ibang panahon)

・Kopya ng Residence Card at pasaporte ng mga magulang

・Dokumentong maaaring magpatunay sa trabaho at kita ng mga supporters tulad ng magulang at iba pa (Employment Certificate, Residence Tax Levy, Tax Payment Certificate) 

Q. Sa anong kaso kinakailangan ang “Shikakugai-Katsudo-Kyoka” (Permiso sa paggawa ng gawaing hindi sakop ng kasalukuyang Status of Residence)?

A.

Kinakailangan ito sa kaso ng pagsagawa ng kalakal na kung saan ang kita ay hindi nabibilang sa kasalukuyang Status of Residence o sa pagsagawa ng gawain na kung saan tatanggap ng kabayaran. Ang lawak ng gawain ng dayuhang nasa Japan ay itinatakda sang-ayon sa ipinagkaloob na Status of Residence. Ipinagbabawal ang pagsagawa ng kalakal na kung saan ang kita ay hindi nasasakop sa hawak na Status of Residence o pagsagawa ng gawain na kung saan tatanggap ng kabayaran. Subalit, hindi na kailangang kumuha ng “Shikakugai-Katsudo-Kyoka” sa kaso ng Permanent Resident, Spouse or Child of Permanent Resident, Long-term Resident, Spouse or Child of Japanese National dahil walang pagbabawal sa lawak ng gawain para sa mga nabanggit. 

Q. Nabigyan ako ng permiso para lumagi nang mahabang panahon sa Japan. Nais kong umuwi nang pansamantala sa sariling bansa. Ano ang mga pamamaraan na dapat kong gawin?

A.

Kapag ang Middle to Long-Term Resident ay umalis sa bansa nang pansamantala at nais bumalik uli sa Japan sa parehong Status of Residence, maaaring sundin ang dalawang paraan sa ibaba, depende sa panahon ng pag-alis sa bansa.

 

Kapag ang panahon ng pag-alis sa bansa ay nasa loob ng isang taon:

Kapag ang dayuhang may hawak na balidong pasaporte at Residence Card (Special Permanent Resident Certificate para sa Special Permanent Resident) ay umalis sa Japan at sa loob ng 1 taon (*kung kulang sa 1 taon ang natitira sa period of stay sa oras ng pag-alis sa bansa: hanggang sa nabanggit na period of stay lamang. Special Permanent Resident: sa loob ng 2 taon) ay bumalik uli gamit ang parehong Status of Residence para ipagpatuloy ang paglagi sa Japan, bilang patakaran ay hindi na kailangang kumuha pa ng Re-entry Permit. Sa mga dahuyang umalis sa Japan sa ilalim ng sistemang ito, hindi maaaring gumawa ng extension para sa validity period sa ibang bansa, kung kaya kapag hindi bumalik sa loob ng 1 taon (*) mula sa oras ng pag-alis sa Japan, mawawala ang hawak na Status of Residence.

 

Kapag ang panahon ng pag-alis sa bansa ay lumampas sa 1 taon (2 taon para sa Special Permanent Resident):

Bago umalis sa Japan ay maaaring makakuha ng “Re-entry Permit” sa pinakamalapit na tanggapan ng Immigration Services Agency of Japan. Ang Re-entry Permit ay balido hanggang 5 taon (6 taon para sa Special Permanent Resident). 

Q. Nag-resign ako sa kompanyang tatlong taon kong pinaglingkuran, at kasalukuyang lumipat sa ibang trabaho. Ano ang mga pamamaraan na dapat kong gawin?

A.

Kapag lumipat sa ibang trabaho ang dayuhang residente na may employment qualification na “Engineer / Specialist in Humanities / International Services”, kailangang isumite ang “notis” sa tanggapan ng Immigration Services Agency of Japan sa loob ng 14 araw. Kailangan din na magsumite ang kinabibilangang organisasyon ng notis sa loob ng 14 araw. Upang maiwasan ang anumang problema sa susunod na pagbabago o renewal, maaaring gawin ang aplikasyon para sa “Employment Eligibility Certificate” para kumpirmahin kung ang trabaho sa kompanyang papasukan ay naaangkop o nasasakop sa hawak na Status of Residence. Sa pamamagitan ng certificate na ito, sa umpisa pa lang ay maaaring kumpirmahin ng bagong employer ang eligibility ng dayuhang nais ipasok sa trabaho, kung ang Status of Residence nito bago lumipat ay nababagay sa nilalaman ng trabaho pagkatapos lumipat. Ang nabanggit na certificate ay ipinagkakaloob lamang kapag may ginawang aplikasyon at hindi sapilitan.
Q. Nais kong tumanggap ng Permanent Residence Permit. Ano ang mga kondisyon na kinakailangang tuparin? 

A.

Pakitingnan ang “Gabay ukol sa pagkuha ng Permanent Residence Permit” sa website ng Ministry of Justice.

 

Mga kondisyon:

(1)May mabuting pagkatao o “good moral conduct”. Bilang isang karaniwang mamamayan ay namumuhay nang maayos, na hindi  nakakaabala sa ibang tao.

(2)May sapat na ari-arian at kakayahan upang mamuhay nang sarili. Hindi magiging pabigat sa lipunan sa araw-araw na pamumuhay, at base sa mga pag-aari at sariling kakayahan ay inaasahang magkakaroon ng isang matatag na kabuhayan sa hinaharap.

(3)Ang pagbigay ng permanent residence status sa aplikante ay magiging pabor sa interes ng Japan.

 

Inilalathala ng Ministry of Justice ang mga gabay kaugnay sa permanent residence permit, pati mga kaso ng pagbigay / hindi pagbigay ng permanent residence permit.

 

Ministry of Justice, “Patnubay Tungkol sa Pagpapahintulot ukol sa Permanenteng Paninirahan”別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

“Patnubay ukol sa “Kontribusyon para sa Japan”別ウィンドウで開きます(外部リンク)

“Mga kaso ng pagbigay / hindi pagbigay ng permanent residence permit base sa kontribusyon para sa Japan”別ウィンドウで開きます(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:129)
Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489

Copyright c kumamoto-ken kokusaikyokai All Rights Reserved.

Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489