熊本県外国人サポートセンター総合トップへ熊本県外国人サポートセンター総合トップへ
熊本県外国人サポートセンター熊本県外国人サポートセンター
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

<Nasyonalidad / Pagpapakasal>

最終更新日:
 

Pamamaraan sa pagpapakasal: kapag nagpakasal sa Japan

Q. Ano ang mga pamamaraan na dapat gawin kapag nagpakasal ang dayuhan at Hapon sa Japan?

A.

Paraan ng pagpapakasal:

Kapag nagpakasal ang dayuhan at Hapon sa Japan, ginagamit ang domicile-based Japanese system. Kailangang magbigay ng kopya ng Family Register sa kaso ng Hapon, sariling pasaporte para sa dayuhan, “Certificate of legal capacity to contract marriage” at iba pa. Dahil magkaiba ang mga dokumentong kinakailangan depende sa bansang pinagmulan, kailangang sumangguni muna sa tanggapan ng munisipyo na kung saan gagawin ang abiso o notipikasyon.

 

Pagtatag ng kasal:

Bagama’t ang pagsumite ng kasal sa Japan ay kinikilala o balido sa loob ng bansa, ang kasal na ito ay maaaring hindi kilalanin na balidong kasal sa bansang pinagmulan ng dayuhang ikinasal. Kailangang kumpirmahin muna sa tanggapan ng embahada na nasa Japan.

 

Certificate of legal capacity to contract marriage:

Sa pamamagitan ng dokumentong ito, pinapatunayan ng naaangkop na institusyon sa pamahalaan ng bansang pinagmulan ng dayuhan, na naipatupad nito ang mga kondisyon sa pagpapakasal na itinakda sa ilalim ng batas ng sariling bansa. Ang dokumentong ito ay karaniwang ipinagkakaloob sa tanggapan ng mga embahada sa Japan. Ang “Certificate of legal capacity to contract marriage” ay isinasalin sa wikang Hapon kapag nakasulat sa wikang banyaga.

 

 

Embahada sa Japan別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 

Q. Ano ang mga pamamaraan na dapat gawin kapag nagpakasal ang dayuhan sa kapwa dayuhan sa Japan

A.

Pamamaraan sa Japan:

Kapag nagpakasal ang dayuhan sa kapwa dayuhan sa Japan, maaaring isumite ang “Notification of Marriage” sa tanggapan ng munisipyong kinabibilangan ng sariling tirahan, sang-ayon sa batas ng Japan na kung saan gagawin ang pagpapakasal. Sa kasong ito, kailangang isumite ang “Certificate of legal capacity to contract marriage” mula sa kanya-kanyang embahada sa Japan, at ilakip ang pagsasalin ng dokumentong ito sa wikang Hapon. Ang kasal ay opisyal na itinatatag sa ilalim ng batas ng Japan sa oras na tanggapin ang Notification of Marriage. Sumangguni sa tanggapan ng sariling embahada sa Japan para alamin kung balido ang kasal na ito sa sariling bansa.

 

Pamamaraan sa sariling bansa:

Maaari din na isumite ang “Notification of Marriage” sang-ayon sa mga batas ng magkabilang bansa, o sang-ayon sa batas ng isang bansa. Depende sa bansa, may consular office na hindi tumatanggap ng “Notification of Marriage”, kung kaya kailangang sumangguni muna sa embassy na nasa Japan. 

Mga problema sa panahon ng pag-aasawa

 

Q. May problema ang isang dayuhang babae sa karahasan ng asawa. Ano ang dapat gawin para humingi ng tulong?

A.

May sistemang itinatag sang-ayon sa “Batas ukol sa pagpigil sa karahasan mula sa asawa at proteksiyon ng biktima” (DV Prevention Law), kung saan maaaring magsumbong, kumunsulta, humingi ng proteksiyon, tumanggap ng suporta para makatayo sa sarili, at iba pa, kapag nakaranas ng pisikal na karahasan o pag-aasal na nagdudulot ng mental na pinsala mula sa sariling asawa. Nasasakop din sa batas na ito ang mga dayuhang biktima ng karahasan. May consultation counter kung saan maaaring kumusulta kung may problema sa karahasan. 

 

Kumamoto Prefecture Women’s Consultation Center別ウィンドウで開きます(外部リンク)

DV Telephone Consultation: 096-381-7110

 

2-chome, 3 - 3 Nagamine-Minami, Higashi Ward, Kumamoto City

Sa loob ng Kumamoto Prefecture General Welfare Consultation Center

 


 

Mga problema na kasabay ng pagdiborsiyo

Q. Ano ang mangyayari sa Status of Residence ng dayuhan pagkatapos magdiborisyo? 

A.

Kapag ang asawa na isang Middle to Long-Term Resident na may Status of Residence na “Family Stay”, “Specific Activities”, “Spouse of Japanese National, etc.”, at “Spouse of Permanent Resident, etc.”, ay nakipagdiborsiyo o di kaya’y naging biyuda / biyudo, kailangang magbigay ng abiso sa tanggapan ng Immigration Services Agency of Japan sa loob ng 14 araw.

 

Pagdiborsiyo sa Hapon:

Kapag nakipagdiborsiyo sa asawang Hapon, mawawalan ng angkop ang Status of Residence na “Spouse of Japanese National, etc.”. Ayon sa notipikasyon ng immigration bureau noong taong 1996, posibleng ipagkaloob ang Status of Residence na “Long-Term Resident” sa dayuhang nagpapalaki sa sariling anak na isang menor de edad na may Japanese Nationality.

 

Pagdiborsiyo sa kapwa dayuhan:

Kapag nakipagdiborsiyo ang isang dayuhang may Status of Residence na “Spouse of Permanent Resident, etc.” bilang asawa ng isang Permanent Resident o di kaya’y “Family Stay” bilang asawa ng isang empleyado o mag-aaral, mawawalan ng angkop ang nabanggit na Status of Residence.

“Ikakansela ang Status of Residence” ng isang dayuhang gumagamit ng “Spouse of Japanese National, etc.” o di kaya’y “Spouse of Permanent Resident, etc.” sa paglagi sa bansa kapag napag-alamang wala itong activity bilang isang asawa nang higit sa anim na buwan nang walang balidong dahilan.

 


 

Kaugnayan ng magulang at anak

Q. Ano ang mangyayari sa nasyonalidad, notis ng kapanganakan, apelyido ng anak ng dayuhan at Hapon na ipinanganak sa Japan?

A.

Nasyonalidad:

Ang nasyonalidad ng bata ay itinatakda sa pamamagitan ng dalawang sistema, base sa “ethnicity” at base sa “birthright”. Ipinapatupad sa Japan ang pagbigay ng nasyonalidad base sa parental ethnicity, kung saan kapag may Japanese nationality ang ina o ama ay maaaring ipagkaloob ang Japanese nationality sa bata. Maaari din na magkaroon ng dual nationality ang bata base sa citizenship law ng bansang pinagmulan ng isang magulang.

 

Notis ng kapanganakan:

Kapag nanganak sa Japan, kailangang isumite ang notis ng kapanganakan sa tanggapan ng munisipyo sa loob ng 14 araw mula sa araw ng panganganak. Kung nais din ipagkaloob sa bata ang nasyonalidad ng dayuhang asawa, kailangang pumunta sa embahada o consular office na nasa Japan at ibigay ang notis ng kapanganakan. Ipagkakaloob sa bata ang Residence Certificate sa pagsumite ng notis ng kapanganakan.

 

Apelyido:

Dahil ipapasok ang pangalan ng bata sa family register ng magulang na Hapon, bilang patakaran ay gagamitin ng bata ang apelyido ng magulang na Hapon. May paraan din ng pagbigay sa apelyido ng dayuhang asawa.

 


 

Naturalization 

Q. Ako ay isang dayuhang naninirahan sa Japan nang matagal na panahon sa piling ng aking pamilya, at nais kong malaman kung puwede akong magkaroon ng Japanese citizenship. Saan maaaring gawin ang mga pamamaraan at konsultasyon? 

A.

Maaaring ipagkaloob ang Japanese citizenship sa isang dayuhan sa pagtupad sa sumusunod na mga kondisyon na itinakda sang-ayon sa Citizenship Law ng bansa.

 

Kondisyon ukol sa tirahan: patuloy na pagkakaroon ng tirahan sa Japan sa 5 taon o higit pa.

 

Kondisyon ukol sa kakayahan: 20 taong-gulang o higit pa, at may sapat na kakayahan sang-ayon sa batas ng sariling bansa.

 

Kondisyon ukol sa pag-aasal: taglay ang tamang asal o pag-uugali

 

Kondisyon ukol sa kabuhayan: nagagawang mamuhay mula sa sariling galing at mga pag-aari o mula sa sariling asawa o mga kamag-anak na kasamang naninirahan.

 

Kondisyon ukol sa kawalan (loss): walang nasyonalidad, o handang mawalan ng nasyonalidad sa pagtanggap ng Japanese citizenship.

Kaisipan o paniniwala: hindi pagsali sa mga kilusan o organisasyon na nagtatangkang sumira sa konstitusyon ng Japan at mga pamahalaang itinakda sa ilalim nito sa pamamagitan ng dahas.

 

(Pagpapaluwag sa mga kondisyon): Kapag ang aplikante ay may kaugnayan sa isang Japanese national, tulad ng pagkakaroon ng asawang Hapon, at iba pa, o di kaya’y pagkakaroon ng historical bond sa bansang Hapon, tulad ng mga ipinanganak sa Japan, at iba pa, maaaring paluwagin ang mga kondisyon sa pagkuha ng Japanese citizenship.

Kapag naaprubahan ang pagkuha ng Japanese citizenship, magkakaroon ng bagong family register.

 

Sumangguni sa tanggapan ng Legal Affairs Bureau para sa konsultasyon o aplikasyon kaugnay sa naturalization.

 

Family Registry Division, Kumamoto District Legal Affairs Bureau

No. 2 Kumamoto Government Office Complex, 3-chome 1 - 53 Oe, Chuo Ward, Kumamoto City   Postal Code: 862-0971 

Tel: 096-364-2145

 このページに関する
お問い合わせは
(ID:131)
Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489

Copyright c kumamoto-ken kokusaikyokai All Rights Reserved.

Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489