熊本県外国人サポートセンター総合トップへ熊本県外国人サポートセンター総合トップへ
熊本県外国人サポートセンター熊本県外国人サポートセンター
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

<Paggawa / Trabaho>

最終更新日:
 

Job placement Counter

Q. Ako ay isang dayuhan sa Japan. Nais kong maghanap ng trabaho. Ano ang dapat kong gawin para makahanap ng trabaho?

A.

Maaaring pumunta sa Hello Work para tumanggap ng job introduction.

*Ang samahang ito ay hindi maaaring magbigay ng trabaho

 

Kumamoto Labor Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

Kaugnay sa sahod

Q. Hindi ako binabayaran ng aking employer. Ano ang dapat kong gawin?

A.

Bilang patakaran, kailangang bayaran ng salapi ang buong halaga ng sahod nang direkta sa manggagawa, nang isang beses bawat buwan sa itinakdang petsa. Para sa konsultasyon ukol sa sahod na hindi natatanggap, maaaring sumangguni sa tanggapan ng Labor Standards Inspection Office na may jurisdiction o saklaw sa pook na kinaroroonan ng kompanya o kalakal.

Sa kasong hindi nabayaran ang sahod sanhi ng pagkalugi ng kompanya, maaaring tanggapin ng manggagawa ang sahod sa pamamagitan ng “unpaid wages proxy payment system” sang-ayon sa batas ukol sa pagsiguro sa sahod.

Kumunsulta sa tanggapan ng Labor Standards Inspection Office na kinabibilangan tungkol sa proxy payment para sa sahod na hindi nabayaran.


Labor Standards Inspection Office別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

Employment Insurance

Q. Nalugi ang aking employer at nawalan ako ng kita. Maaari ba akong makakuha ng unemployment benefits?

A.

Ang unemployment benefits sa ilalim ng employment insurance ay ipinagkakaloob sa mga miyembro sa oras na mawalan ng trabaho sanhi ng pagkalugi ng kompanya, pagkatanggal sa trabaho, pagretiro, o di kaya’y kusang pag-alis sa trabaho sa personal na dahilan, at iba pa, kung saan hindi makahanap ng panibagong trabaho sa kabila ng pagkakaroon ng intensiyon at kakayahan para magtrabaho. 

Ang benepisyo ay ipinagkakaloob upang hangga’t maaari ay tulungang makahanap agad ng trabaho ang miyembro sa pamamagitan ng pagbigay ng suporta upang mapanatili ang kabuhayan sa itinakdang panahon hanggang sa makahanap ng trabaho. Ang miyembro ng seguro na biglang napilitang umalis sa trabaho sanhi ng pagkalugi ng kompanya, pagkatanggal sa trabaho, at iba pa, ay magiging specific qualified beneficiary. Ang specific qualified beneficiary, specific displaced workers na umalis sa kompanya sa natatanging dahilan (pag-expire ng labor contract na may fixed period na walang renewal, o mga umalis na may balidong dahilan), ay maaaring tumanggap ng benepisyo kung naging miyembro ng employment insurance sa 6 buwan o higit pa sa kabuuan, at kung umabot sa 11 araw o higit pa ang bilang ng araw na basehan ng pagbigay ng sahod, sa loob ng nakaraang isang taon bago ang araw ng pag-alis sa kompanya. 


Maaaring gawin ang mga pamamaraan sa pagtanggap ng basic allowance (unemployment benefit) sa pinakamalapit na tanggapan ng Hello Work. Pakitingnan ang sumusunod na website para sa impormasyon ukol sa contact details at lokasyon ng Hello Work.

 

Kumamoto Labor Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare別ウィンドウで開きます(外部リンク) 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:133)
Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489

Copyright c kumamoto-ken kokusaikyokai All Rights Reserved.

Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489